Projekt „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach

Dnia 22 kwietnia 2024 roku Gmina Szczytniki podpisała umowę o przyznanie grantu w ramach projektu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” o wartości 350 640,00 zł (ze środków Unii Europejskiej 272 720,00 zł, ze środków budżetu państwa 77 920,00 zł). Realizatorem działań podejmowanych w ramach Grantu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach.

Projekt ,,Wielkopolskie telecentrum opieki’’ realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

W gminie Szczytniki planowane są następujące działania w ramach projektu:

  1. Wprowadzenie Teleopieki – uruchomienie systemu zdalnej opieki, za pomocą teleopasek, umożliwiającego monitorowanie zdrowia seniorów oraz szybką interwencję w nagłych sytuacjach.
  2. Utworzenie Centrum Wsparcia Seniora – stworzenie miejsca, w którym seniorzy będą mogli uzyskać pomoc informacyjną oraz społeczną.
  3. Powołanie funkcji koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych – identyfikacja potrzeb seniorów, współpraca z z instytucjami świadczącymi usługi względem osób starszych,
  4. Rozszerzenie oferty usług lokalnych – wprowadzenie szkoleń dla osób świadczących usługi opiekuńcze
  5. Świadczenie usług wspierających osoby starsze – organizowanie grupowych zajęć rehabilitacyjnych, warsztatów kompetencji cyfrowych, wyjazdy kulturalne, warsztaty kulinarne, zajęcia ruchowe
  6. Działania na rzecz organizacji społeczności lokalnej – wspieranie integracji społecznej seniorów poprzez organizowanie wydarzeń propagowania wolontariatu

Aktywności prowadzone w ramach Grantu będą skierowane dla seniorów 60+. Seniorzy z gminy Szczytniki zostaną wyposażeni w teleopaski, co umożliwi im korzystanie z linii wsparcia oraz uzyskiwanie porad medycznych. Dodatkowo, będą mieli możliwość uczestnictwa w różnorodnych aktywnościach organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach. Seniorzy będą mogli cieszyć się lepszą jakością życia, większym bezpieczeństwem oraz szerokim dostępem do usług, które odpowiadają na ich potrzeby. To ważny krok w budowaniu solidarnej i opiekuńczej społeczności, która dba o swoich najstarszych mieszkańców.

Głównym celem tych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa jakości życia osób starszych oraz ich opiekunów. Projekt przyczyni się również do zmniejszenia liczby seniorów korzystających z opieki instytucjonalnej, poprzez zapewnienie im niezbędnej pomocy w ich własnym środowisku.

Dzięki otrzymanemu grantowi, Gmina Szczytniki będzie mogła podnieść standard oferowanych usług oraz zwiększyć liczbę miejsc świadczenia tych usług. To istotny krok w kierunku lepszej przyszłości dla seniorów z naszego regionu, gwarantujący im godne i bezpieczne warunki życia.