Zasiłek okresowy

Podstawa prawna: art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kiedy może być przyznany zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy może zostać przyznany w szczególności ze względu:

 • na długotrwałą chorobę,
 • niepełnosprawność – każdy rodzaj niepełnosprawności może uzasadniać przyznanie zasiłku okresowego,
 • bezrobocie,
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – czyli powinno się już toczyć postępowanie o nabycie świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Jak ustalana jest wysokość zasiłku okresowego?

Zasiłek okresowy ustala się:

 • W przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
 • W przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Jaka jest wysokość zasiłku okresowego?

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Na jaki okres jest przyznawany zasiłek okresowy?

Okres, na jaki przyznawany jest ściśle określony czas, który uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy

Uwaga

 • Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
 • W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.
 • Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu w sytuacji, o której mowa powyżej (ust. 2) nie częściej niż raz na 2 lata.