Wielkopolska Karta Rodziny

Wielkopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny zgłoszonemu we wniosku. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać Wielkopolską Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnikach. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć rodzic lub pełnoletni jej członek.

Uprawnienia

Wielkopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, handlowej, bezpieczeństwa, usług, sportu i rozrywki, zdrowia i edukacji na terenie wielkopolski. Katalog partnerów WKR dostępny jest na stronie: www.rops.poznan.plLink otwierany w nowym oknie. Powyższy katalog będzie uaktualniany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

  • dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica,
  • akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia,
  • dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia,
  • postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.