Zasiłek stały

Podstawa prawna: art. 37 ustawy o pomocy społecznej.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ile wynosi zasiłek stały?

  • Kwota zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie.
  • Kwota zasiłku stałego obowiązująca zarówno w przypadku osób samotnych, jak i osób w rodzinie nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Jak ustalana jest wysokość zasiłku stałego?

Wysokość zasiłku stałego stanowi różnicę między:

  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, czyli kwotą 701 zł miesięcznie – w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie, czyli kwotą 528 zł miesięcznie – w przypadku osoby w rodzinie.

Jaki jest okres przyznania zasiłku stałego?

Zasiłek przyznaje się na okres ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób posiadających stałe orzeczenie lub niezdolnych do pracy z powodu wieku, zasiłek przyznaje się bezterminowo.

Uwaga

  • W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.
  • Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.
  • Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.