Dodatek mieszkaniowy

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021).

2.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. poz. 589).

Termin załatwienia sprawy

30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzję administracyjną.

Opłaty

Brak opłat.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach.

Dodatkowe informacje

a) tytuł prawny do lokalu: umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, spółdzielcze prawo do lokalu, akt własności lokalu, akt notarialny lub księga wieczysta budynku wielorodzinnego, w którym wnioskodawca zajmuje lokal, akt własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wyrok sądu nakazujący eksmisję z jednoczesnym przyznaniem prawa do otrzymania lokalu socjalnego z zasobów gminy,

b) dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów mogą być:

 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy z zaznaczeniem, iż od przychodu zostały odjęte koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, a także wszelkie dodatkowe świadczenia (nagrody, odprawy, bony, itp.) – oryginał (można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia),
 • oświadczenie we wniosku o uzyskanych dochodach nieudokumentowanych,
 • decyzje lub odcinki renty czy emerytury,
 • zwrot podatku,
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanych stypendiów (np. socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe, specjalne),
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z odbywania praktyki zawodowej,
 • wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, zaświadczenie od komornika, przekazy pocztowe (wyciąg z konta),
 • prowadzenie działalności gospodarczej – oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,
 • zaświadczenie o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego.

c) dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 – ciu miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek,

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 2. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 3. Tytuł prawny do lokalu,
 4. Faktura za dostarczenie energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy,
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób prowadzących gospodarstwo domowe (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) za pełne 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek (więcej w informacjach dodatkowych).