Stypendium szkolne

Podstawa prawna

 1. Ustawa o systemie oświaty(Dz. U. z 2021r., poz 1915 z póź. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
 3. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Szczytniki (Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz 1296).
 5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111).

Dodatkowe informacje

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat.

 1. Stypendium szkolne przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  • Zamieszkują na terenie Gminy Szczytniki,
  • Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
  • Dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,
 2. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek: rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnikach w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 4. Za otrzymane stypendium należy przedstawić faktury i rachunki.

Sposób załatwienia sprawy

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami i wydaje decyzję administracyjną.

Termin załatwienia sprawy

30 dni.

Opłaty

Brak opłat.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach.

Zasiłek szkolny

 • Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi(słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Zasiłek szkolny może być przyznawany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.
 • O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek, złożony w ośrodku pomocy społecznej, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
 • Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć poświadczenie wystąpienia zdarzenia losowego.

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lub oświadczenia o dochodzie – stosowne do rodzaju wskazanego źródła dochodu dla wszystkich członków rodziny,
 • nakaz podatkowy (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego),
 • pisemne uzasadnienie w przypadku złożenia wniosku po terminie,

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.