E-usługi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem:

 • elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP,
 • systemu Empatia (bezpośrednio z portalu, a także przy użyciu systemów bankowości elektronicznej, systemu ZUS),
 • na informatycznych nośnikach danych – dyskietka 3,5”, CD-RW, DVD-RW oraz urządzenie typu Pendrive,

W Elektronicznej Skrzynce Podawczej akceptowane są formaty dokumentów elektronicznych wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766):

dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne:

 • .rtf  (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .pdf (Portable Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,
 • .doc dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .odt (Open Document), dokumenty w formacie Open Office,

pliki graficzne:

 • .jpg (.jpeg),
 • .gif,
 • .tif (.tiff),

pliki skompresowane:

 • .zip format kompresji plików ZIP,
 • .rar format kompresji plików RAR.

Nie dopuszcza się struktur fizycznych dokumentów elektronicznych innych niż w/w.

Doręczanie dokumentów na informatycznych nośnikach danych

W przypadku doręczania dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych należy je dostarczyć w godzinach pracy (7.30 – 15.30) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach. Obowiązują formaty plików analogiczne do formatów akceptowalnych podczas korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Akceptowalnymi nośnikami danych są: płyta CD-RW, płyta DVD-RW. Ponadto należy pamiętać, aby informatyczny nośnik danych, na którym doręcza się dokument elektroniczny umożliwiał zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Zasady przyjmowania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia następujące wymogi określone w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W celu skorzystanie z systemu Empatia należy wejść bezpośrednio na stronę systemu https://empatia.mpips.gov.pl/ lub skorzystać z systemu ZUS lub systemów bankowości elektronicznej (dotyczy banków, które taką usługę udostępniają) i wypełnić odpowiedni formularz.

Dokumenty elektroniczne

Dokumenty elektroniczne MUSZĄ być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP.

(profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym), procedura wyrobienia profilu zaufanego jest następująca:

 1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
 2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
 3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Od 2016 r. istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej niektórych banków (szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy banków).

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym doręczony na elektroniczną skrzynkę podawczą OPS zostanie poświadczony drogą elektroniczną poprzez przesłanie urzędowego poświadczenia odbioru na adres nadawcy.

Dokumenty lub nośniki zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie będą wprowadzane do systemu teleinformatycznego Ośrodka.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
GOPS Szczytniki:

/GOPSSzczytniki/SkrytkaESP

W celu złożenia dokumentu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP. Rejestracja oraz korzystanie z niego jest bezpłatne.

Przesłanie pisma ogólnego do Ośrodka

 1. Załóż bezpłatne konto na platformie ePUAP2 postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
 2. Przejdź do usługi „Pismo ogólne do urzędu” klikając na link: ePUAP2
 3. Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę: Należy wpisać miejscowość „Stawiszyn” i wybrać „Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej”, a następnie zatwierdzić znaleziony podmiot.
 4. Wybierz opcję „Załatw sprawę”.
 5. Zaloguj się do portalu przy użyciu własnego loginu i hasła.
 6. Wypełnij udostępniony formularz elektroniczny, opatrz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wyślij.

Jednocześnie informujemy, że niektóre rodzaje świadczeń (np. dotyczące pomocy społecznej) mogą zostać zrealizowane jedynie po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz. U. z 2012 r. nr 712).