Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 i 1967.) informujemy, że istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (węgiel, pellet, drewno, biomasa, gaz, olej opałowy), przez osoby, które zamieszkują pod tym samym adresem, w odrębnych lokalach i posiadają oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania a otrzymały informacje o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Obowiązujące od dnia 03.11.2022 r. zmiany umożliwiają otrzymanie dodatku węglowego:

  • przez więcej niż jedno gospodarstwo domowe zamieszkujące pod jednym adresem, pod warunkiem zamieszkiwania w odrębnym lokalu,
  • gdy główne źródło ogrzewania nie zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11.08.2022 r., pod warunkiem że jest to faktycznie źródło zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W obu przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
Odmowa umożliwienia przeprowadzenia wywiadu jest jednoznaczna z odmową przyznania dodatku węglowego

Osoby (gospodarstwa domowe), których wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia albo otrzymały decyzje odmowne z powodu zamieszkiwania pod tym samym adresem lub z powodu braku lub po 11 sierpnia 2022r. wpisu głównego źródła ogrzewania do CEEB, mogą ponownie złożyć wniosek o dodatek węglowy celem rozpatrzenia na nowych zasadach do dnia 30 listopada 2022 r.

Podstawa prawna: art. 26 i 31 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Wniosek należy złożyć do dnia 30.11.2022 r.