Nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach informuje, że można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Wnioski będą przyjmowane do 31 października 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

  • drogą elektroniczną ePUAP (wnioski te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • tradycyjnie (papierowo): osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach.